HAWAII BONE FISHING

Mahalo to Coach Duff for this video below of Bone Fishing in Hawaii.